Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Wave International Cargo Sp. z. o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-653, Al. Niepodległości 18, wpisana do rejstru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejnowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504367
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@newwaveic.com.

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są przedsiębiorstwa działające w ramach grupy przedsiębiorstw:

 • NWIC Park 1 Sp. z. o. o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
 • New Wave Investment Sp. z. o. o. Sp. K., ul. Bóżniczna 3/13, 26-600 Radom
 • New Wave Investment Sp. z. o. o., ul. Bóżniczna 3/13, 26-600 Radom
 • Black Cat Agnieszka Pastuszka, ul. Bóżniczna 3/13, 26-600 Radom

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • nawiązanie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe, rozmowa telefoniczna),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO,
 • prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zawarcie i wykonanie umowy przewozu na podstawie art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 • zabezpieczenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności,
 • zawarcie i wykonanie umowy spedycji na podstawie art. 794 Kodeksu cywilnego oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 • obsługa procesu składania reklamacji – art. 6 ust.1 lit. b i c,
 • prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą również otrzymywać:

 • instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • platformy wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami,
 • podmioty zapewniające obsługę IT,
 • pomioty świadczące usługi przewozowe oraz załadowcze,
 • agencje celne,
 • podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
 • kancelarie prawne,
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Wobec tych państw nie została wydana przez Komisje Europejską decyzja uznająca, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych.

Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody i przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez New Wave Internationale Cargo Sp. z. o. o. Sp. K., uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 2. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
 4. okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 5. po okresach wskazanych w pkt a) – e) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 6. przez okres 90 dni licząc od daty zarejestrowania rozmowy – w przypadku nagrań z rozmów telefonicznych.

Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.

Podobnie dane pozyskane w wyniku nagrywania rozmów telefonicznych przetwarzane będą na podstawie zgody osoby dzwoniącej wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy – art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.