REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NWIC DLA KLIENTÓW

Definicje:
1. Organizator Programu – New Wave International Cargo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;

2. Program NWIC – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu, adresowany do klientów NWIC, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu o nowe Korzyści;

3. Regulamin Programu – niniejszy regulamin Programu, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie NWIC, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu NWIC;

4. Uczestnik – osobę/podmiot, który bierze udział w Programie NWIC na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5. Konto Uczestnika – inaczej rozumiany adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym podczas rejestracji do programu, posiadający indywidualne cechy, jest przeznaczony do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu.

6. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy do Programu NWIC udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i przesłaniu przez zainteresowaną osobę lub – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – jej reprezentanta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby/podmiotu o przyjęcie jej/jego do Programu NWIC jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy oznaczy również formularz udostępniony przez organizatora na stronie internetowej „NWIC” i w mailach promocyjnych.

7. Baza Danych Programu NWIC – zbiór danych (w tym: danych osobowych) Uczestników Programu, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;

8. Informacja o Koncie Uczestnika – informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o ilości przyznanych punktów w programie lojalnościowym, zamówionych nagrodach, przyznanych mu rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika. Przekazywane w co miesięcznych mailach lub w przypadku zmiany w balansie punktów.

9. Korzyść – każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne;

10. Katalog Programu – zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych korzyści i przywilejów, do których są uprawnieni Uczestnicy Programu. Opisany w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

11. Partner – podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści;

12. Towary lub Usługi – te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera za zdobyte w programie punkty.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu NWIC w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie NWIC oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu NWIC.

1.2. Program NWIC jest programem lojalnościowym działającym również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w danym kraju został on wprowadzony. Niniejszy Regulamin ma jednak zastosowanie wyłącznie do Programu NWIC prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora Programu.

1.3. Dostęp do konta i informacje o jego stanie, zdobytych punktach jest możliwy na stronie internetowej po zalogowaniu.

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU NWIC
2.1. Jako Uczestnik do Programu NWIC może przystąpić:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.2. Każdy podmiot reprezentowany przez jednego Uczestnika ma prawo dostępu tylko do jednego Konta Uczestnika (Jedno konto Uczestnika dla jednego numeru NIP)

2.3. Warunkiem przystąpienia do Programu NWIC jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą oraz podpisanie i złożenie w siedzibie NWIC Formularza Zgłoszeniowego, lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji. Formularz Zgłoszeniowy do Programu może zostać przedłożony również w inny sposób, w szczególności za pomocą przedstawiciela NWIC.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego, w tym umocowania reprezentantów potencjalnego Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, do działania w jego imieniu. W szczególności, NWIC może żądać przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby.

2.5. Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.

2.6. Właściwie wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych NWIC.

3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
3.1. Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem umocowanej osoby lub zostało już założone inne konto dla Uczestnika programu ( wykorzystując ten sam numer NIP)

3.2. Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik nie wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym z jednoczesnym wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

3.3. Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.

3.4. Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu Zgłoszeniowym.

3.5. W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych NWIC, ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.

4. KARTA UCZESTNIKA
4.1 Uczestnik, akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje stworzone dla niego Konto Uczestnika.

4.2 Konto Uczestnika pozostaje własnością Organizatora.

4.3 Konto Uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

5. KATALOG PROGRAMU ORAZ ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW I WYMIANY NA NAGRODY
5.1 Produkty Partnerów NWIC dla Uczestników Programu są oferowane po cenach konkurencyjnych względem produktów nieobjętych Programem. . Każdy produkt w programie lojalnościowym kosztuje 1 zł oraz wskazaną liczbę punktów za dany produkt.

5.2 Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane artykuły z Katalogu Programu NWIC.

5.3 Każdy Uczestnik, który udostępni swój adres e-mail i wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał elektroniczny biuletyn z najnowszymi informacjami o aktualnych i planowanych promocjach, ofertach Partnerów. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.

5.4 Nabycie Towarów lub Usług objętych Programem może nastąpić jedynie po weryfikacji Konta Uczestnika przed zamknięciem transakcji.

5.5 Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Katalogu Programu, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość cen, przyznawanych rabatów i rodzajów promocji.

5.6 Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników Programu, którzy są wybierani na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora.

5.7 Punkty w programie zliczane są na podstawie kryteriów określonych przez Organizator, czyli 10 zł netto na każdej fakturze opłaconej w terminie przelicza się na 1 punkt do wykorzystania w programie. Za każdą fakturę opłaconą 15 dni przed terminem płatności uczestnik otrzymuje bonus w postaci 15% punktów więcej. Faktury opłacone przed terminem przyjęcia uczestnika do programu nie będą rozpatrywane. Punkty naliczane są za wszystkie FV , które spełniają w/w warunki, ale zostały wystawione po terminie aktywowania konta przez Organizatora. Punkty nie będą naliczane na konto, które zostało anulowane, zamknięte bądź dezaktywowane przez Uczestnika lub Organizatora.

5.8 Organizator będzie aktualizował bazę punktów co miesiąc zgodnie z pkt. 5.7, maksymalnie do 15 dnia każdego miesiąca i informował uczestników o zmianach w balansie punktów.

5.9 Warunkiem zakupu nagrody po atrakcyjnych cenach jest przeznaczenie odpowiedniej liczby punktów wymaganej do zakupu wybranej nagrody oraz zapłata na rachunek Organizatora, każdorazowo przy każdym zamówieniu, kwoty w wysokości: 1 zł za każdy wybrany produkt z katalogu nagród. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika jedynie po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na wskazaną kwotę wykonanego zgodnie instrukcją przesłaną przez Organizatora.

6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
6.1 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .

6.2 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.3 Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.4 Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie NWIC ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.5 Dane, w tym: dane osobowe, Uczestników Programu NWIC będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych NWIC. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych NWIC jest Organizator.

6.6 Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną.

6.7 Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej.

6.8 Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje poprzez udzielenie zgody, zapisując się do Programu, natomiast rozwiązanie wspomnianej umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z Newslettera (drogą email, pisemną, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Organizatora lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link umieszczony na końcu każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi Newsletter nie pociąga za sobą wystąpienia Uczestnika z Programu NWIC.

6.9 Wszelkie reklamacje związane z usługą Newsletter mogą być składane przez Uczestników drogą email, pisemną.

6.10 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez Uczestnika poprzez wypełnienie specjalnego formularza zmiany danych dostępnego na stronie internetowej.

6.11 W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.

6.12 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych NWIC na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

6.13 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi prawo to przysługuje osobie, która reprezentowała Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu i której dane osobowe Organizator, w związku z powyższym, przetwarza. Wszelkie uwagi Uczestnik powinien kierować pisemnie do Organizatora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.

6.14 Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA
7.1 Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

7.2 Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:

7.2.1 Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika nie pracuje już dla Uczestnika lub zaistnieją okoliczności z których wynika, ze Uczestnik powinien być reprezentowany przez inną osobę.

7.2.2 Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia do Programu, nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego statusu lub też skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności chce aby on pozostał w Programie. W wypadku woli pozostania w Programie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o przekazanie danych osobowych osoby umocowanej do reprezentowania Uczestnika dla celów udziału w Programie, jak również dowodu jej umocowania (np. kopia pełnomocnictwa, odpis z KRS).

7.3 Punkty zebrane na koncie uczestnika można wykorzystać do momentu aktywnego statusu konta Uczestnika. Wraz z utratą statusu aktywnego konta , punkty zostają skasowane. Nie ma możliwości przeniesienia punktów na konto tego samego Reprezentanta, ale który zmienił podmiot, który reprezentuje (numer NIP) ani Punkty nie zostaną przekazane na konto tego samego Uczestnika, który reprezentowany jest przez innego Reprezentanta.

7.4 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się na podstawie pisma skierowanego do Organizatora.

7.5 Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych.

7.6 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie.

7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dezaktywowania konta Uczestnika bez podania przyczyny, jednak informując Uczestnika, że konto zostanie dezaktywowane w określonym terminie nie mniej niż 5 dni roboczych.

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU
8.1 Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

8.2 Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.

9.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt.

9.3 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Programu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.

9.4 Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres Organizatora nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie.

9.5 Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 9.2 powyżej.

9.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu NWIC oraz Katalogu Programu. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.

9.7 Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną lub drogą pocztową wysyłając zapytanie/prośbę na adres Organizatora.